Strategi

Forretningsutvikling

Q3 Partners bistår kundenes behov innen forretningsutvikling og bidrar til at kundene når sine mål:

 

 • Som tilrettelegger for strategiprosesser
 • Som styreleder og styremedlem
 • Som tilrettelegger for bærekraftstrategier og rapportering
 • Som rådgiver
 • Som prosjektleder og prosjektdeltaker
 • Som tilrettelegger for finansiering

Strategiprosesser

Q3 Partners tilbyr hjelp til strategisk planlegging:

  • Analyse av NÅ-situasjon og problemstillinger
  • Forslag til tiltak
  • Støtte til implementering av tiltak
  • Digitaliseringsstrategi

I analysefasen benytter Q3 Partners den kreative problemløsningsmetoden Simplexity.

En vellykket strategiutvikling er avhengig av noen få, viktige komponenter:

 1. En klar og enkel prosess som alle kan lære

Prosessen vi har hatt størst suksess med er Simplexity.

Simplexity innebærer åtte trinn, hvor av fem (trinn 2 til 6) kan gjennomføres i en workshop:

 • Innsamling og deling av fakta
 • Identifisering av utfordringer
 • Finne løsninger
 • Drøfte og velge løsninger
 • Plan for å gjennomføre strategien og for å få aksept i organisasjonen
 • Før workshop defineres hovedutfordringer og det samles det inn flest mulige fakta om selskapet og hovedutfordringen. Trinn 1 og delvis trinn 2 i prosessen.

Simplexity kommer også med et profilverktøy, som hjelper deltagere å forstå hvordan de selv og andre i gruppen jobber med løsninger, og hvor viktig det er å få mange perspektiver inn for å finne de beste løsningene.

 1. Aktiv deltakelse fra hele organisasjonen på flere nivåer

Dette er et viktig element i alle faser av Simplexity. Ved å velge deltakere fra hele organisasjonen og andre nærstående, får vi ikke bare gode løsninger, men vi får også en god start på å få aksept og eierskap av strategien.

 1. Tilrettelegging av strategiprosessen

For å gjennomføre den strategiske planleggingsprosessen med sterke resultater i løpet av kort tid er man avhengig av å bruke erfarne tilretteleggere. Disse bør allerede kjenner prosessen og ha mye erfaring med å lede organisasjoner gjennom denne.

I Q3 Partners har vi over 15 års erfaring med å hjelpe forskjellige grupper i å utvikle og gjennomføre sterke strategiske planer ved hjelp Simplexity. Vi har gjennomført mer enn 300 workshops, i bransjer som spenner fra finans, olje & gass, detaljhandel, IT, produksjon og forsikring. Vi har jobbet med ledelse på toppnivå i globale bedrifter, så vel som bedrifter med under tyve personer, bedrifter der alle deltok. Prosessen ble opprinnelig utviklet av Dr. Min Basadur, i Procter & Gamble. Case-studier fra en rekke bransjer kan bli funnet på https://www.basadur.com/case-studies/.

Sluttresultatene ved bruk av Simplexity i strategiutviklingen vil inkludere:

 1. Identifisering av de faktiske forhold knyttet til de strategiske utfordringene.
 2. En prioritert oversikt av de viktigste strategiske og operative utfordringer, og hvordan de henger sammen.
 3. Et sammenhengende og omforent syn på de overordnede strategiske visjoner, mål, prioriteringer og tiltak.
 4. En handlingsplan for å gjennomføre strategien.
 5. Engasjement fra styret og ledelsen i selskapene i konsernet som vil støtte strategien og gjennomføre planen.

Det vil være seniorkonsulent Ingvild Jensen og konsulent Haakon Berli som vil gjennomføre arbeidet.

 

Styrearbeid

Bred erfaring og utdannelse innen styrearbeid. Innehar flere verv som styreleder og styremedlem.

«Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevisst på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse styremedlemmene innehar.» (Altinn)

Bærekraft - SDG - ESG

Verden skal kutte utslipp med 55% innen 2030! Det kommer nå lovkrav om rapportering.

FN bærekraftsmål Q3 Partners Q3

For å være med å løse denne store utfordringen er det viktig at bedriftene lager en bærekraftstrategi med god rapportering.

Vår visjon er vekst gjennom digital omstilling som gir bærekraftige industribedrifter med lavutslipp og gode levevilkår.

Q3Ps Ingvild Jensen har gjennomført et kompetanseprogram innen SDG for BoD (board members) gjennom DNV og hun har medlemskap i nettverket:

Sustainability in the Boardroom network.

Q3P kan bistå med å utvikle strategi for bærekraft inklusive rapportering.

Hvordan jobbe med bærekraftsstrategi – SDG – ESG i organisasjonen og bedriften.

For god prosess rundt bærekraftsstrategi og rapportering.

Nøkkelen er å involvere tidlig, ha fokus på det viktigste og finne arenaer for å ha reelle diskusjoner og sørge for involvering, og sørg for å finne gode arenaer for å drøfte fremdrift og rapportering.

 1. Finn ut hva som er viktig.
 2. Få en god oversikt over hva som påvirker/hvordan man påvirker.
 3. Jobb med det langsiktige risikobildet og bli enige om hva disse er .
 4. Bygge gode strukturer for rapportering og finne de rette målindikatorene.
 5. Involver de rette menneskene og de rette systemene (digitale).

 

 

Hva er SDG?

THE 17 GOALS | Sustainable Development

https://sdgs.un.org/goals

«History

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by all countries – developed and developing – in a global partnership.»

Hva er ESG?

ESG – miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold

ESG står for «Environmental, Social and Governance», det vil si miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette kalles ofte for bærekraft.

I forretningssammenheng handler bærekraft om selskapets forretningsmodell, det vil si hvordan selskapets produkter og tjenester bidrar til en bærekraftig utvikling.

ESG = hvordan virksomhet viser at de tar ansvar. Rapportering er sentralt.

Bærekraft handler også om selskapets risikostyring, eller hvordan selskapet jobber for å sikre at driften deres har minst mulig negativ påvirkning på miljø og samfunn.

ESG Environment Social Governance Bærekraft

Rådgivning

Økonomi

Bred CFO-erfaring i strategisk økonomistyring i større bedrifter. Vi foretar innsamling, analyse og kommunikasjon av beslutningsrelevant informasjon som skal understøtte at bedriften realiserer sine definerte kritiske suksessfaktorer.

Endringsledelse

Bedrifter må endre seg for å bli mer digitale og bærekraftige, men å endre selskap er en enorm utfordring. Endring i organisasjoner kan føre til angst og frykt og blir ofte møtt med motstand.

Vi gir din bedrift et klart formål og strukturerer prosessen med å transformere seg selv til å bli mer bærekraftig.

Vi vil støtte deg gjennom hele prosessen med å forberede, administrere og styrke endringer i hele organisasjonen.

Overgangen til en mer digital og bærekraftig virksomhet bør starte med en vurdering av digital- og bærekraftsmodenhet for å bestemme selskapets nåværende tilstand.

Når vi engasjerer toppledelse og sentrale interessenter, hjelper vi deg med å bygge en felles og strategisk visjon for digitalisering og bærekraft.

Når du har funnet ut hvor du vil dra, utarbeider vi et omfattende veikart og skreddersyr konkrete handlingsplaner for at bedriften din skal nå sin visjon.

Vi tilbyr tett og samarbeidende end-to-end støtte gjennom hele prosessen fra planlegging og styring av endring til måling og forsterkning av fremgang.

Q3 Partners ser på endringsledelse som anvendelsen av en strukturert prosess og et sett verktøy.

Intensjonen er å lede den menneskelige siden ved forandring for å oppnå ønsket mål og utfall.

Endringsledelse er altså både en prosess og en kompetanse.

Vi benytter elementer fra de mest kjente metodene, som «Lean Six Sigma», «Kotters 8 steg» og «Idens RIS-metoden» for prosessforbedring, og tilpasser dem til norske virksomheter.

Videre har vi utviklet en egen Industri 4.0 modenhetsundersøkelse ved forskningsprosjektet DigiFab, og vi benytter anerkjent modenhetsundersøkelse for evaluering av bærekraftsevne.

Metoden anvendes fra prosjektstart til lenge etter implementering er foretatt, slik at den kan knyttes opp mot opplæring, kunnskap og gevinstrealisering.

For å gi din bedrift et forsprang, sørger Q3 Partners for at arbeidsprosessene defineres, analyseres og utvikles.

endringsledelse change management q3p

Prosjektledelse

Sertifisert «Prince 2» i prosjektledelse. Vi har god erfaring med effektiv prosjektstyring ved å planlegge hvilke oppgaver som skal utføres, når de skal utføres, hvor mye det skal koste, samt tett oppfølging ved gjennomføring.

Simplexity - Basadur Applied Innovation

 

Q3 Partners Ingvild Jensen og Torjus Jensen er sertifisert for Basadur Simplexity. Begge er «Certified Basadur Facilitator and Integrator», det vil si det høyeste sertifiseringsnivået.

Hva er Simplexity? Simplexiy Thinking System er en kreativ problemløsningsmetode oppfunnet og patentert av Dr Min Basadur, Basadur Applied Innovation.

Simplexity

 

Et stort problem i dag er at mange organisasjoner sliter med å skape og gjennomføre bærekraftige strategiske planer.

Vår id́é er å bistå organisasjoner i dette arbeidet ved hjelp av en videreutviklet Simplexity-metode. En nyskapende idé for effektiv, innovativ og fleksibel strategiutvikling. Ved bruk av Simplexity hjelper vi organisasjoner med å løse komplekse utfordringer og skape effektive strategier – forretningsplaner.

 

How the innovative & creative problem solving process works?

Simplexity Thinking takes the four Profile stages and breaks them into two, for eight steps in total. As teams of Generators, Conceptualizers, Optimizers and Implementers work together, the process ensures any given task is worked through extremely efficiently in a mindset that accelerates creativity.

Everything moves ahead in the knowledge that problems are mutually understood and proper criteria have been applied, making the plan of action arrived at not just the most innovative one, but the correct one.

 
 

 

What are the steps?