consulting

Strategisk rådgivning

Analyse av nåværende situasjon:

Vurdere selskapets nåværende posisjon, inkludert styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse). 

Målsetting:

Definere klare og oppnåelige mål for selskapet basert på analysen. 

Strategiutvikling:

Utvikle langsiktige planer og strategier for å nå selskapets mål. 

Implementeringsplan:

Lage en detaljert plan for hvordan strategiene skal implementeres, inkludert tidslinjer og ressursallokering. 

Risikostyring:

Identifisere potensielle risikoer og utvikle planer for å håndtere dem. 

Kontinuerlig overvåking:

Overvåke fremdriften og justere strategier etter behov for å sikre at målene nås. 

Rådgivning og veiledning:

Gi løpende rådgivning til ledelsen for å sikre at strategiene blir effektivt implementert. 

Bransjeanalyse:

Utføre markeds- og konkurranseanalyse for å forstå eksterne faktorer som påvirker selskapet. 

Innovasjon og forbedring:

Identifisere muligheter for innovasjon og kontinuerlig forbedring i selskapets prosesser og produkter. 

Kommunikasjon:

Sikre effektiv kommunikasjon av strategiske planer og mål til alle interessenter. 

Agile prosjektledere

1. Planlegging og prioritering:

– Utarbeider og vedlikeholder produktets backlog.

– Prioriterer oppgaver basert på forretningsverdi og kundebehov.

2.  Fasilitering av møter:

– Leder daglige stand-up møter.

– Organiserer sprint planleggingsmøter, retrospektiver og sprint gjennomganger.

3. Kommunikasjon og samarbeid:

   – Sikrer god kommunikasjon mellom teammedlemmer og interessenter.

   – Fungerer som et bindeledd mellom utviklingsteamet og produkt-eieren.

4. Fjerning av hindringer:

– Identifiserer og fjerner hindringer som kan påvirke teamets fremdrift.

– Støtter teamet i å finne løsninger på problemer som oppstår.

5. Kontinuerlig forbedring:

– Fremmer en kultur for kontinuerlig forbedring og læring.

– Bruker retrospektiver til å identifisere forbedringsområder og implementere endringer.

6. Overvåking og rapportering:

– Overvåker prosjektets fremdrift og ytelse.

– Rapporterer status og eventuelle problemer til interessenter.

7. Fleksibilitet og tilpasning:

– Tilpasser planer og strategier basert på feedback og endringer i prosjektets behov.

   – Sikrer at teamet er i stand til å reagere raskt på endringer.

8. Støtte og mentoring:

– Gir støtte og veiledning til teammedlemmer.

– Bidrar til å utvikle teamets ferdigheter og kompetanse.

Business Intelligence (BI)

Business intelligence (BI) konsulenter hjelper bedrifter med å bruke data for å ta bedre beslutninger. Her er en kort og punktvis oversikt over hva BI-konsulenter gjør:


 1. Dataanalyse:
  • Samler og analyserer data fra ulike kilder.
  • Identifiserer mønstre og trender i dataene.
 1. Dataintegrasjon:
  • Samler data fra forskjellige systemer og integrerer dem i en samlet plattform.
  • Sikrer at dataene er konsistente og nøyaktige.
 1. Rapportering:
  • Utvikler rapporter og dashboards som gir innsikt i virksomhetens ytelse.
  • Bruker verktøy som Power BI, Tableau, eller QlikView.
 1. Datavisualisering:
  • Lager visuelle fremstillinger av data for å gjøre informasjonen lett forståelig.
  • Bruker grafer, diagrammer og andre visuelle hjelpemidler.
 1. Strategisk rådgivning:
  • Rådgir bedrifter om hvordan de kan bruke data til å forbedre beslutningsprosesser.
  • Hjelper med å identifisere forretningsmuligheter og forbedringsområder.
 1. Implementering av BI-løsninger:
  • Hjelper med å velge og implementere BI-verktøy og -teknologier.
  • Sikrer at BI-løsningene er tilpasset bedriftens behov.
 1. Opplæring og støtte:
  • Trener ansatte i bruk av BI-verktøy og dataanalyse.
  • Gir kontinuerlig støtte og veiledning for å sikre effektiv bruk av BI-løsningene.
 1. Dataforvaltning:
  • Sikrer at dataene håndteres på en sikker og etisk måte.
  • Opprettholder datakvalitet og -sikkerhet.